Advies bij een handelsgeschil in China

Handelsgeschillen kunnen variëren van verschil in interpretatie van contracten en afspraken, tot aansprakelijkheid voor het niet nakomen van lokale regels en kwaliteitseisen.

Wanneer er sprake is van een handelsgeschil in China is het vinden van een oplossing vaak moeilijker dan in Europa. Dat komt deels door de taalbarrière en culturele verschillen, maar ook door andere wetgeving.

 

Informatie en advies over handelsgeschillen in China

 

Het netwerk van Nederlandse posten in China kan u adviseren wanneer u betrokken bent bij een handelsgeschil, bijvoorbeeld welke vervolgstappen u het beste kunt nemen. Denk aan advies hoe u aangifte kunt doen bij de politie of advies wanneer u op zoek bent naar een advocaat of consultant. Het postennetwerk kan echter geen bindend juridisch advies geven of de Chinese rechtsgang beïnvloeden.

 

Indien er sprake is van een handelsconflict in China moet u de relevante instanties hierover informeren. Het tijdig informatie beschikbaar te stellen aan de Chinese overheid kan uw zaak helpen. Voor assistentie bij een conflict kunt u contact opnemen met de economische afdeling van de Nederlandse ambassade in Peking; de consulaten-generaal in Shanghai, Hongkong, Guangzhou en Chongqing of de Netherlands Business Support Offices (NBSO’s) in Dalian, Jinan, Qingdao, Nanjing, Wuhan en Chengdu.

 

Zie als naslagwerk ook deze presentatie van R&P Lawyers over ‘How to get paid in China’.

 

Voorkomen van geschillen en bescherming tegen fraude in China

 

Wilt u zelf actie ondernemen om het risico op een handelsgeschil in China te voorkomen? Er zijn verschillende maatregelen die u kunt nemen om het risico te verkleinen.

 

Betrouwbaarheidscontroles van Chinese zakenpartners

 

Het is mogelijk om een company check te laten uitvoeren om de betrouwbaarheid van een Chinese onderneming te controleren. Hierbij wordt nagegaan of het bedrijf staat ingeschreven bij de State Administration of Industry and Commerce (SAIC), de Chinese tegenhanger van de Nederlandse Kamer van Koophandel. Indien u beschikt over een kopie van de bedrijfsvergunning en de identiteitskaart van de legal representative, dan kan dit vergeleken worden met de registratie in de database van SAIC. Hierbij helpt het wanneer u ook de naam van het Chinese bedrijf in Chinese karakters aanlevert.

 

Voor een uitgebreidere check kan het economisch netwerk u adviseren over advocaten en due diligence bedrijven. Zij kunnen vaak toegang krijgen tot meer gedetailleerde informatie. Denk aan de identiteit van de aandeelhouders, gedeponeerde jaarrekeningen en de actuele financiële situatie van een bedrijf.

 

Daarnaast kunt u ook zelf controles uitvoeren, bijvoorbeeld via de website van de Chinese Kamer van Koophandel. Deze website is echter alleen in het Chinees beschikbaar. Bedrijven in Hongkong kunt u zelf checken via de Engelse website van de Kamer van Koophandel in Hongkong.

 

Het belang van de bedrijfsstempel en handtekening

 

In China is een contract vaak alleen rechtsgeldig indien de officiële bedrijfsstempel van de Chinese wederpartij hierop is geplaatst. Deze stempel is bijna altijd rood en iedere andere kleur stempel heeft meestal geen waarde. Doorgaans is de stempel rond van vorm met in de buitenste cirkel de Chinese naam van het bedrijf en soms ook de Engelse naam. Let op: het is nooit een stempel met daarop for and on behalf of iets soortgelijks.

 

Zelfs indien een dergelijke stempel is geplaatst, is het belangrijk te controleren of dit wel de officiële stempel van het desbetreffende bedrijf is. Volledige zekerheid is alleen te verkrijgen door de afdruk te vergelijken met andere afdrukken die op officiële documenten zijn gedrukt en gedeponeerd bij de SAIC. Om later iedere discussie te vermijden, is het aangeraden om ook de legal representative van de wederpartij het contract te laten tekenen.

 

Sommige Chinese ondernemingen voeren in de praktijk allerlei excuses op waarom de officiële stempel niet geplaatst kan worden. Excuses kunnen variëren van het ongemak dat de stempel op een andere locatie ligt, ingewikkelde interne procedures of dat de directeur niet aanwezig is enzovoort. Het is echter raadzaam om voet bij stuk te houden want zonder stempel is het contract niet geldig.

 

Contract

 

Zorg dat u voorwaarden over leveringen, kwaliteit, aantallen en schadevergoeding gedetailleerd vastlegt in een contract. Let ook duidelijk vast op welke manier (rechtbank of arbitrage), waar (welke rechtbank of welk arbitrage instituut) en volgens welk recht eventuele conflicten opgelost zullen worden.

 

Dring er daarnaast op aan de originele exemplaren van het contract te ontvangen. Deze exemplaren zijn  voorzien van een handtekening van de gemachtigde en een bedrijfsstempel. Het is verstandig voor beide partijen duplicaten te ondertekenen. Procedures bij Chinese rechtbanken zijn vrij formeel en bewijs dat uit het buitenland komt moet in de meeste gevallen door een notaris voor echtheid worden gewaarmerkt. Zonder origineel contract kunt u dus in een lastige bewijspositie terecht komen.

 

Het is aanbevolen een betrouwbaar advocatenkantoor in de arm te nemen voordat u een contract of ander bindend document ondertekent. Teken nooit een Chinees document als u niet zeker weet wat er staat, het zou zomaar een bindende garantstelling kunnen zijn. Wees ook voorzichtig met het tekenen van een Memorandum of Understanding (MoU), in bepaalde gevallen kan dit als wettelijk bindend worden gezien. Laat een betrouwbare vertaler of tweetalige advocaat controleren of de Chinese en Engelse versie van een document identiek zijn.

 

Betalingen en letters of credit

 

Een Letter of Credit (L/C) is de aanbevolen betalingswijze, ondanks de extra kosten. Gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling vormt een risico voor afnemers. Western Union en PayPal zijn niet aansprakelijk voor frauduleuze zakelijke transacties. Overweeg te vragen om een bankgarantie wanneer u een aanbetaling doet. Indien om het overmaken van transactiekosten wordt gevraagd, laat deze dan aftrekken van het totaal over te maken bedrag. Wanneer tijdens de transactie het bankrekeningnummer verandert, neem dan altijd contact op met de leverancier om te achterhalen of dit klopt en controleer het bankrekeningnummer op verschillende documenten.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter / arbitrage

 

Sluit u een contract tussen louter Chinese partijen, dan is Chinees recht verplicht. Let op: een Wholly Foreign-Owned Entity (WFOE) of Sino-Foreign Joint Venture geldt als een Chinese partij. Indien een buitenlandse partij bij het contract betrokken is, staat het partijen echter wel vrij voor buitenlands recht te kiezen.

 

Vonnissen van buitenlandse rechters hebben geen enkele betekenis in China. Kies dus niet voor een Nederlandse of andere buitenlandse rechter, indien u denkt dat u bij een conflict degene zult zijn die een procedure zal aanspannen. Arbitrage in het buitenland is in principe wel mogelijk, maar houd er rekening mee dat u in China niets kunt beginnen tot de procedure in het buitenland is afgerond, wat enige tijd kan duren. Bovendien moet een buitenlands arbitraal vonnis eerst door een Chinese rechtbank worden erkend voor dit in China ten uitvoer kan worden gelegd. Dit vergt de nodige tijd en in sommige gevallen wordt erkenning zelfs geheel geweigerd.

 

U kunt ook kiezen voor geschilbeslechting bij een Chinese rechtbank of voor arbitrage in China. Het voordeel hiervan is dat in geval van een geschil – tegen betaling van een borgsom – direct beslag kan worden gelegd bij de wederpartij. Dit is vaak een effectief middel om een schikking te bewerkstelligen en het voorkomt dat de wederpartij met al zijn bezittingen verdwijnt.

 

De kwaliteit van rechtbanken in China varieert en het is daarom aangeraden om in uw contract te kiezen voor een rechtbank in een van de grote steden zoals Peking, Shanghai of Guangzhou. Een andere optie is om te kiezen voor een gerenommeerd arbitrage instituut in een grote stad zoals het Shanghai International Arbitration Center (SHIAC) of de China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC).

 

Advocatenkantoor

 

Neem in geval van een handelsgeschil of oplichting zo spoedig mogelijk contact op met een advocaat. Hoe eerder u dit doet, hoe groter de kans is dat de oplichters achterhaald kunnen worden en er stappen genomen kunnen worden om uw recht te halen. Het economisch netwerk kan u een overzicht met advocaten toesturen.

 

Exit Restriction

 

Heeft u een handelsgeschil met een Chinese partij en start deze een procedure tegen u bij een Chinese rechtbank? Dan kan het onder bepaalde omstandigheden voorkomen dat u (wanneer u als privé persoon betrokken bent) of uw legal representative (wanneer uw onderneming betrokken is) China niet mag verlaten tot de verplichting jegens de wederpartij is voldaan. Dit is een veelgebruikte tactiek om een buitenlandse partij tot een schikking te bewegen. Het is daarom aangeraden om bij een handelsgeschil vroegtijdig een advocaat in te schakelen.